גני חב"ד באר שבע

גני חמ"ש – רשת גני חב"ד באר שבע

ממשיכים בתנופה עם כל הנשמה !

 

"…נתקבל תרומתו לטובת המוסדות אהלי"י – אהלי יוסף יצחק – אשר נקראו ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומתנהלים ברוחו.

זכות החזקת מוסדות כאלו…אין לשער, וכל המסייע בזה הנה גם שכרו הוא עד בלי גבול, כיון שנוטל הוא חלק בקיום ובשגשוג בני ובנות ישראל, והתקשרותם באלקים חיים על ידי תורת חיים חיי עולם…" 

(אגרות קודש, הרבי מליובאוויטש)